ACC Belgium
ACC informeert opdrachtgevers over indexatie-intentie agentschappen
ACC Belgium|
20 oktober 2022

De nasleep van de Coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de imploderende energieprijzen, maken dat we in een nieuwe realiteit leven, waarin loonkosten en functioneringskosten, verbonden aan onroerend goed, huurtarieven, gas en elektriciteit, erg de hoogte in gaan.


Uit een rondvraag onder de 195 ACC-leden blijkt dat slechts 17% van de agentschappen een indexatieclausule in het merendeel van hun contracten hebben voorzien. Deze bureaus zijn gerechtigd om beroep te doen op de prijsherzieningsclausules zoals geformuleerd in hun contract, om tegemoet te komen aan de inflatie. Voor zover die concreet kan worden aangetoond op basis van objectieve parameters en objectieve kosten.


Dezelfde rondvraag leert dat 1 op 4 agentschappen schroom heeft om welke vorm dan ook van indexatie door te rekenen aan haar klanten. Wanneer er geen prijsherzieningsclausule bestaat in het contract tussen de opdrachtgever en het agentschap, betekent dit echter niet dat er helemaal geen prijsherziening kan worden doorgevoerd.


Volgende elementen zijn belangrijk: 

Partijen dienen het contract steeds te goeder trouw uit te voeren. Dit wil zeggen dat: indien de opdrachtgever elke heronderhandeling over een prijsherziening automatisch weigert (ondanks de specifieke financieel moeilijke omstandigheden van vandaag), waardoor het economisch evenwicht tussen partijen in gedrang komt, de opdrachtgever nalaat te goeder trouw te handelen. Hetgeen een contractuele fout omvat.


Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking. Contracten die nadien worden afgesloten kunnen, mits vervulling van de hieraan verbonden voorwaarden, vanaf dan op basis van het concept “veranderde omstandigheden” worden aangepast of heronderhandeld op vraag van één van de partijen, indien zich sinds de contractsluiting nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan waardoor de uitvoering van het contract “onredelijk” zou zijn.


Dit zou aldus betekenen dat een verhoging van de uurtarieven kan worden doorgevoerd omwille van de hoge kosten die – moeilijk – alleen kunnen worden gedragen door de agentschappen.


De verwachte salarisstijging en de stijgende kosten zetten het perspectief en de ruimte voor groei en innovatie van alle partijen onder druk. ACC vertrouwt op de goede verstandhouding tussen opdrachtgevers en agentschappen en op de erkenning van de toegevoegde waarde van de agentschappen door de opdrachtgevers, om deze delicate materie bespreekbaar te maken.

Like Reageer